11. 6. 2012

Vesnice budoucnosti

I přes obrovský technologický pokrok, jenž proběhl za posledních 10 let v oblastech jako IT, telekomunikace, využívání obnovitelných zdrojů energie, se naší civilizaci nedaří najít jasnou odpověď na současné globální problémy. Mimo začínající 2. vlnu globální finanční krize, jenž vznikla v důsledku nenasytností politických a ekonomických elit, se potýkáme s celou řadou jiných, především ekologických problémů. Stále častěji se setkávám s diskusemi, jestli vůbec existuje životaschopná alternativa umožňující zajistit důstojný život také naším dětem a vnukům? Právě těmto tématům a aplikacím řešení se budeme věnovat v rámci cohousingu 9 pramenů. Chceme být příkladem toho, jak může vypadat vesnice budoucnosti podporující Trvale udržitelný život.


Než se ovšem dostanu k tomu, jak by měly podle našeho názoru vesnice i města budoucnosti vypadat, rád bych shrnul hlavní globální problémy současnosti. Bohužel se o nich veřejně hovoří jen velmi zřídka nebo jsou nejrůznějším způsobem zesměšňovány či zlehčovány. 


Jak je však známo, aby člověk či skupina chtěli cokoliv změnit, potřebují extrémně silnou motivaci, jenž je probudí k akci. V opačném případě totiž skončí jakákoliv diskuse pouze konstatováním, že to je pěkné, ale ať to zařídí starosta, ministerstvo, nebo kdokoliv jiný, kdo za to bere peníze. Snad se mi podaří tímto článkem alespoň v některých takovou motivaci probudit.

Hlavní globální problémy současnosti:

 • Rostoucí spotřeba omezených zdrojů surovin (včetně existence tzv. ropného nebo jiného surovinového zlomu)
 • Zvyšující se znečištění vod, moří, půdy a ovzduší
 • Rychlé vymírání flóry i fauny včetně devastace moří
 • Klesající kvalita zemědělské půdy a na to navazující rostoucí potřeba pesticidů a herbicidů pro zajištění stejné hektarové výnosnosti
 • Rostoucí počet obyvatel planety
 • Rostoucí nedostatek pitné vody

Další problémy současnosti:

 • Krize finančního kapitalismu - současný západní kapitalismus dosáhl po mnoha desetiletích růstu svých limitů. Celková zadluženost většiny zemí světa dosahuje astronomických rozměrů, dolar i euro jsou ve velkém ohrožení. Na čem nelze vydělat peníze, jakoby neexistovalo a proto je ignorováno. Korporace mají větší globální vliv, než jednotlivé státy. Svět je závislý na potřebě růstu - když chybí růst, přichází krize se všemi negativními důsledky. Jen velice málo zemí světa lze označit skutečně jako demokratické. Pokud ovšem nechceme skončit v diktatuře či novodobém feudalismu, musí dojít ke změně současného politického systému a to za aktivní účasti velké části veřejnosti (střední třídy). Pro jasnější představu o šíři celého problému doporučuji sledovat např. www.blisty.cz, www.ac24.cz, www.ceskapozice.cz, www.zvedavec.org
 • Snižující se kvalita a výživná hodnota potravin - množství hnojiv a postřiků v konvenčním zemědělství dosáhlo svého vrcholu. Kvalita potravin v běžných supermarketech je děsivá. V důsledku klesající kvality potravin (a dalších vlivů) výrazně roste výskyt civilizačních nemocí. Jedinou cestou je přechod k ekologicky šetrnému zemědělství.
 • Krize vzdělávacího systému - současný systém frontální výuky nedokáže konkurovat snadné dostupností informací na internetu. Studenti se nudí, informace jsou zastaralé, řadě učitelů chybí potřebné znalostí a respekt. Učitelé se budou muset transformovat z role nositelů znalostí do nové pozice mentorů a průvodců, jen tak mohou být svými studenty opět obdivováni. V opačném případě to povede nejen k významné ztrátě konkurenceschopnosti.
 • Krize zdravotnictví - klasický zdravotnický systém je plně pod vlivem farmaceutického komplexu, jenž se primárně zaměřuje na trvalé (ideálně celoživotní) léčení pacientů nikoliv na zdraví. Pod tíhou okolností se vymýšlejí neexistující nemoci a problémy nebo se dokonce nemoci uměle vytvářejí. Větší počet vyšetření je prezentován jako kvalitnější, přitom bez reálného vztahu k výsledku. Jen tak může systém generovat miliardové zisky pro své majitele. Zdraví jako hodnota v tomto kontextu nikoho nezajímá. Lékař, který negeneruje body pro čerpání plateb od pojišťoven, je špatný. Jediným řešením je transformace zdravotnictví do podoby, kde bude zdravý člověk nejvyšší hodnotou. K tomu patří i odklon od čistě chemické léčby k přírodním alternativám.
 • Krize vztahů a rodiny - 50% manželství se rozpadá. Z těch, co nakonec zůstanou spolu, žije více než 50% v nenaplněném vztahu. Navíc samotnému manželskému svazku předchází celá řada rozchodů s jinými partnery. K tomu se dnes mnoho lidí "pro jistotu" ani nechce vázat a radějí se přikloní k "hnutí" tzv. singles. Podobně vypadají i vztahy v širších rodinách nebo mezi sousedy. Rodinné vztahy a vazby byly pod tíhou globalizace a růstu životní úrovně za posledních několik desítek let zcela rozloženy (zmizela ekonomická závislost). Lidem chybí schopnost spolupráce, komunikace a vzájemná důvěra. Je nutné se naučit opět vytvářet a podporovat přátelské vztahy a rodinné vazby. V těžkých časech je totiž komunita jediné místo, kam se můžete reálně obrátit s žádostí o pomoc.

Nechci se zabývat tím, co pro řešení uvedených problémů mají udělat politici, úředníci apod. Až na výjimky je zcela zřejmé, že to nemá příliš smysl. Rád bych však vyzval každého čtenáře, aby  začal IHNED mobilizovat své síly a co nejdříve konat. Právě takový přístup je pro nás - budoucí obyvatele cohousingu - vlastní. Především nás zajímá, co pro změnu k lepšímu můžeme udělat my a to teď a tady. Víme, že rozhodně nebudeme čekat, až to (možná) za nás vyřeší někdo jiný. S největší pravděpodobností se to totiž nestane. 


Nikdy není ovšem všechno tak černé, jak se na první pohled může zdát. Každá změna potřebuje svůj čas. Vůbec nezáleží na tom, kde začnete. Nejdůležitější je, že vůbec začnete. I proto předkládáme do diskuse, jak chceme k řešení výše uvedených problémů přispět my v rámci našeho cohousingu.


Vesnice budoucnosti po "našem":

 • Aktivní a vědomé vytváření sousedských vztahů a vzájemná výpomoc - vztahy jsou jako květina, o kterou je nutné trvale pečovat. Jen tak poroste do krásy. Naprosto stejné je to i ve vztazích mezi lidmi. Otevřenost, úcta, tolerance a vzájemná podpora je cesta, jak získat ve svém okolí oporu v těžkých časech stejně jako se můžete upřímně radovat s přáteli v těch dobrých. Kvalitní vztahy jsou pro náš cohousing naprosto zásadní a budeme je podporovat všemi možnými prostředky. 
 • Práce na dálku a práce z domova - naším heslem je: "Žít lokálně a působit globálně". Dnešní IT a komunikační technologie umožňují většině pracovníků (kde nedochází k fyzické manipulaci nebo obsluze - a i to vyřeší v budoucnosti z větší části roboti) pracovat ze svých domovů nebo lokálních coworking pracovišť namísto každodenního dojíždění do kanceláří. Organizace i zaměstnanci tak ušetří čas i náklady, přináší to obrovské úspory energií a dále snižování zatížení životního prostředí apod. Navíc práce v místě bydliště řeší problémy jako starost o děti nebo nemohoucího člena rodina. Současně dochází také k podpoře komunity, kdy domy nejsou od 8 do 17 hodin opuštěné (jak je to dnes běžné), ale takové místo skutečně žije. Naší snahou je, aby z domova pracovalo co nejvíce obyvatel cohousingu.
 • Téměř nulové náklady na cestování - maximální využívání práce na dálku pro zaměstnavatele nebo zákazníky kdekoliv v ČR nebo na světě umožňuje obyvatelům minimalizovat potřebu cestování až téměř k nule. Taková rodina již nepotřebuje dvě auta a dokonce ani jedno. Na 10 rodin v cohousingu počítáme se 3-4 automobily. 
 • Maximální sdílení movitých věcí - v USA spočítali, že průměrná doba využívání vrtačky za dobu její životnosti je cca 7 minut. I když si to neuvědomujeme, tak velice podobné je to u řady věcí z našich domácností. Knihu si přečteme 1x a pak leží 30 let v polici, film na DVD si pustíme také 1x a pak ho uložíme do sbírky. Podobné je to i se sekačkou na trávu, motorovou pilou nebo třeba sušičkou ovoce. V Brně existuje již téměř 10 let organizace Auto na půl, kde 50 členů (rodiny, jednotlivci, živnostníci a neziskovky) sdílejí 10 automobilů. Je spočítáno, že pokud najedete ročně méně, než 10 000 km, tak se vám vlastní auto nevyplatí. V rámci cohousingu chceme sdílet nejen automobily, ale také vytvořit společnou dílnu, knihovnu apod.
 • Kvalita místo spotřeby - nejsme tak bohatí, abychom si mohli kupovat levné věci. Naší snahou je v maximální možné míře kupovat kvalitní výrobky, jenž lze používat dlouhodobě nebo jsou snadno opravitelné. Nejlepší kvalitu si budeme moci v cohousingu zajistit i bez zvýšených cenových nákladů právě díky sdílení.
 • Maximální lokální potravinová soběstačnost a ekologické potraviny - současné převážení potravin z jednoho konce světa na druhý přišlo až s nástupem globalizace. Nedávno spočítali, že počet vajec dovezených z ČR na Slovensko se rovná počtu vajec dovezených ze Slovenska do ČR - rád bych od někoho slyšel odpověď na otázku, jaký to má smysl? S ohledem na rostoucí ceny přepravy a negativní vliv na životní prostředí je nutné přejít na maximální produkci lokálních potravin a to ideálně do vzdálenosti 20-30km od spotřebitele. Podobné je to i se samostatnou kvalitou jídla prodávaného v běžných supermarketech. V rámci cohousingu si chceme produkovat vlastní ekologické potraviny a případné přebytky plánujeme nabídnout obyvatelům vedlejších obcí.
 • Lokální stavitelství - dřevo a hlína patří k nejekologičtějším stavebním materiálům. Ideální stavba je pak taková, kde je většina surovin z místních a v budoucnu snadno rozložitelných materiálů. S ohledem na náš názor, že co je ekologické, musí být také ekonomické, chceme hledat řešení minimalizující ekologickou zátěž a současně poskytující požadovanou úroveň kvality bydlení.
 • 100% lokální recyklace odpadů a maximální zužitkování vody - lokální důsledné čištění odpadních vod je výrazně levnější, než centralizovaná čistírna. Vyčištěnou vodu lze opět poslat zpět do oběhu např. na splachování, zálivku rostlin apod. Dále je nezbytné kompletně oddělovat biologický odpad, papír, dřevo, sklo, plasty, kovy, nebezpečný odpad. Cílem by mělo být kupovat pouze zboží, které je znovu použitelné nebo snadno recyklovatelné. Na příkladech států jako Rakousko nebo Švýcarsko je patrné, že téměř 100% recyklace je reálná.
 • Zdraví místo léčení - tradiční medicína dosáhla obrovských úspěchů na poli akutních příhod nebo léčby fyzických poranění (chirurgie). Její schopnost uzdravit chronické nemoci je ovšem ve srovnání s celostní medicínou velice slabá. Vlastní bylinky, zdravá strava a odstraňování nemocí na úrovni psychiky by měly být ve spojení společně s pozitivními nástroji klasické medicíny základem zdraví obyvatel cohousingu.
 • Maximální využití talentu a silných stránek jedinců - každý, kdo má příležitost dělat v maximální možné míře práci a činnosti, které miluje, se stává automaticky zdrojem štěstí, inspirace a energie pro ostatní. Naší snahou je podporovat talent a rozvíjet silné stránky každého obyvatele cohousingu.
 • Energetická soběstačnost - maximální využívání obnovitelných zdrojů energie a ostrovní energetické systémy. V současné době tato alternativa není ještě zcela cenově dostupná. Především chybějící dostatečná kapacita baterií neumožňuje dlouhodobě a jednoduše energii skladovat. V průběhu následujících 3-5 let se počítá v těchto oblastech s významným poklesem cen, což také bude náš čas, kdy se tím začneme zabývat i v rámci cohousingu. Do této oblasti patří samozřejmě i kvalitní zateplení našich obydlí a to na úrovni nízkoenergetického nebo pasivního domu. 

Co na to říkáte? Dokážete si představit žít v takové vesnici, městě nebo celé společnosti? I když to pro mnohé může znít utopicky, je tohle cíl, k němuž jsme se rozhodli směřovat. Jestli se nám to podaří, či nikoliv, ukáže až budoucnost. Doufejme, že podobných míst začne v ČR brzy vznikat co nejvíce.


Poznámka autora: Tento článek berte pouze jako úvod do problematiky. Postupně budeme jednotlivé body vysvětlovat ve větším detailu.


9 komentářů:

 1. Skvělý článek. Máme s přítelem velmi podobné vize budoucnosti a je skvělé vidět, že jsou i další lidé, kteří vidí život tak, jako my :-) Děkujeme za inspiraci a motivaci do další práce a doufáme, že se nám podaří Vás navštívit :-)
  Zuzka

  OdpovědětVymazat
 2. Zdravím Zuzko,
  Určitě nás můžete přijet navštívit. Navíc za 14 dní začínáme se stavbou, tak když budete mít chuť tak můžete třeba i pomoci. ;-) Odkud vůbec jste?

  Michal

  OdpovědětVymazat
 3. Pěkné...
  ale
  bez vůdce, kterého budou všichni respektovat, to bude neproveditelné, nebo proveditelné ale neudržitelné. Nevěřím, že dokážete dát dohromady společenství lidí, v němž budou mít všichni 100% motivaci, to za prvé a za druhé: jste si jist, že máte se všemi členy skupiny shodný cíl? nevěřím...
  přeju vše nejlepší
  Irmgard

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Zdravím Irmgard. Měl bych na Vás asi 1000 otázek a komentáře. Myslím si, že však stačí jediný. Nemusíte věřit ;-) Nejhorší, co se totiž může stát je to, že z toho budou úplně obyčejné domy a sousedství, jako všude jinde, takže ač si o tom myslíte cokoliv, rozhodně se vydáme avizovaným směrem. Alespoň se v životě nebudeme nudit. Vám také přeji vše nejlepší.

   Vymazat
 4. promiňte, ještě něco jsem zapomněla: vytváříte naprosto mimozemšťansko-elitářské prostředí. Pokud budete žít fyzicky víceméně uzavřeně, stanou se z vás v podstatě Amišové. To mě vrací k bodu jedna, tohle udrží jen autorita a přidávám: víra v Boha. Pokud nemáte víru a autoritu....
  Čtení je zde zajímavé, ještě budu číst dál, děkuji
  Irmgard

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Promiňte Irmgard, nic takového, co popisujete nevytváříme. Přečtěte si článek: http://www.9pramenu.cz/2012/07/proc-si-vybirame-sve-sousedy.html

   Vymazat
 5. Souhlasím, hůř to dopadnout nemůže, než průměrnými sousedskými vztahy tak, jak je známe, důležité je, že svým aktivním přístupem se chcete vůbec pokusit o něco jiného narozdíl od stáda, které sedí na prdeli a dopředu vymýšlí všechny možné důvody, proč to nemůže vyjít. Sdílím vaše nadšení, energii a upřímnou snahu vedoucí ke změně a přeji hodně štěstí, vytrvalosti a odvahy jít si za svým ušlechtilým posláním. Všechny hospodyňky a hospodáře od Devíti pramenů zdraví Michal.

  OdpovědětVymazat
 6. Kdyby tak v mojí lokalitě existovali stejní nadšenci, moc rád bych se přidal. Jak mě trvalo dlouho než jsem našel šikovný plácek za dobrý peníz.....a když vše dobře dopadne, kopnu letos do hlíny na okraji malé dědiny s nádherným výhledem a začnu budovat vysněný srub - tedy hlavně vybraná firma :)
  Město je ubíjející a ničící duši alespoň pro mě a Vaši vizi by moje ženuška jistě zkousla i přesto, že bydlení v "prdelákově" ji není po chuti :/
  Fandím Vám, lidi !

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Zdravím Kristova Noho ;-),
   není nic lepšího, než si takové společenství nadšenců vytvořit. Když máte plácek zkuste zjistit, co plácky v okolí. Třeba budou také k dispozici nebo je lze na stavební místo přeměnit. A hned můžete mít plně kompatibilní sousedy. Ať se daří se stavbou ;-)
   Michal

   Vymazat