23. 7. 2012

Stanovy občanského sdružení 9 Pramenů o.s.

Po několika měsících diskusí jsme vytvořili úvodní verzi stanov našeho občasného sdružení 9 pramenů, které jsme minulý týden odeslali na ministerstvo Vnitra k zaevidování. Dlouho jsme přemýšleli, jakou dáme cohousingu právní formu, jestli to máme nechat jen jako společné bydlení různých rodin (tedy fyzických vlastníků) nebo to zaštítit pod samostatný subjekt ve formě družstva, obecně prospěšné společnosti nebo občanského sdružení. Nakonec jsme se rozhodli pro občanské sdružení.


4 hlavní důvody, proč jsme založili právě občanské sdružení:

 • V současné době je to nejjednodušší forma neziskové organizace na založení i vlastní provoz.
 • Občanské sdružení bude vlastnit některé společné prostory (v počátku např. příjezdová cesta k domům) a dále bude mít předkupní práva na pozemky i domy jednotlivých obyvatel cohousignu, pokud by se rozhodli odstěhovat jinam nebo by došlo k jejich úmrtí. Nechtěli jsme tyto práva vázat na žádnou fyzickou osobu, protože v případě jakékoliv nehody nebo změny názoru této fyzické osoby by to mohlo ohrozit další existenci celého cohousingu.
 • Můžeme vstupovat do některých jednání např. s úřady, do kterých fyzické osoby nemají šanci zasahovat.
 • Můžeme usilovat o různé granty a dotace od různých organizací nebo státu a to např. na výsadbu stromů, vzdělávací akce, vybudování infrastruktury apod. Jako fyzické osoby bychom na takovou veřejnou podporu ve většině případů nedosáhli.

Samozřejmě tato verze stanov je pouze úvodní a jistě se bude postupně vyvíjet podle aktuálních potřeb obyvatel cohousingu.

Napsal: Michal Martoch

---------------------------------------------------
STANOVY
občanského sdružení 9 PRAMENŮ o.s.


čl. I
Úvodní ustanovení

1. Název sdružení: 9 PRAMENŮ o.s.
2. Zkratka: 9 PRAMENŮ
3. Sídlem sdružení: Vlčnov 80, Starý Jičín, 742 31

čl. II
Právní postavení sdružení

1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu.
2. Charakter sdružení — sdružení fyzických a právnických osob založené na základě zákona č. 83/1990 Sb.
3. Sdružení je právnickou osobou.

čl. III
Poslání, cíle a činnosti sdružení

1. Posláním sdružení je:
podporovat a prosazovat trvale udržitelný a ekologický život naší společnosti ve všech hlavních oblastech lidských potřeb, do kterých patří především: práce, vzdělávání, zdraví, bydlení, stravování, rodina, přátelé a komunita, finance, oblečení.

2. Cílem sdružení je rozšiřovat a prohlubovat znalosti, dovednosti a morální hodnoty občanů prostřednictvím činností vedoucích k naplňování poslání.

3. Činnosti sdružení:
 • sdružování členů ve společném bydlení, tzv. cohousingu v obci Starý Jičín a/nebo jeho blízkém okolí;
 • provozování bio farmy; 
 • pěstování bio ovoce, zeleniny a výroba jiných domácích potravin;
 • ekologický chov domácích zvířat a ryb;
 • pěstování a výsadba stromů, léčivých bylin a jiných rostlin;
 • provozování řemeslných a rukodělných činností;
 • provozování vzdělávacího centra pro trvale udržitelný život;
 • provozování coworking centra - společných pracovních a volnočasových prostor;
 • iniciace, rozvoj a správa společného LETS systému (local exchange trade systém) pro vzájemný výměnný obchod;
 • rozvoj, podpora a prosazování trvale udržitelného a ekologického života naší společnosti ve všech hlavních oblastech lidských potřeb, do kterých patří především:
  • práce využívající individuálního talentu a silných stránek jedince včetně práce na dálku a práce z domova;
  • celoživotní vzdělávání založené na podpoře individuálních schopností každého jedince,
  • péče o zdraví a přírodní léčitelství,
  • ekologické bydlení,
  • zdravé stravování,
  • pěstování bio potravin a ekologický chov zvířat,
  • zdravé oblékání,
  • harmonické vztahy v rodině, s přáteli a v komunitě,
  • zdravé osobní a rodinné finance;
 • organizování vzdělávacích akcí, konferencí, přednášek, besed, workshopů, team building akcí, kulturních, sportovních, zdravotních a společenských akcí, výstav, pobytů a táborů v přírodě, sbírek, soutěží a jiných podobných programů se zaměřením na vzdělávání, rozvoj a podporu trvale udržitelného a ekologického života;
 • prorodinné aktivity za účelem slaďování pracovního a rodinného života;
 • spolupráce s organizacemi podporujícími trvale udržitelný život a/nebo ekologické principy;
 • spolupráce s širokou i odbornou veřejností s cílem fungovat jako prostředník při získávání a předávání odborných poznatků;
 • výzkumy a průzkumy veřejného mínění;
 • iniciace a pořádání setkání pro výměnu informací mezi subjekty zabývajícími se obdobnou činností jako sdružení v ČR i v zahraničí;
 • iniciace a podpora spolupráce s nevládními neziskovými organizacemi působícími v České republice i v zahraničí, jejichž aktivity se přímo či nepřímo dotýkají cíle činnosti sdružení;
 • publikační a vydavatelská činnost;
 • poradenské služby pro veřejnost a další organizace;
 • realizace projektů k naplnění poslání sdružení; 
 • sdružení může vyvíjet vedlejší čiinnosti, související s posláním sdružení;


čl. IV
Členství ve sdružení

1. Členem sdružení může být fyzická nebo právnická osoba.

2. Přihlášku ke členství přijímá výbor sdružení. Pro přijetí člena je potřebný souhlas výboru.

3. Členství zaniká:
 • doručením písemného oznámení člena výboru sdružení;
 • rozhodnutím výboru o vyloučení;
 • úmrtím člena sdružení;
 • zánikem sdružení;
4. Člen má právo:
 • účastnit se činnosti sdružení a být o této činnosti informován;
 • účastnit se členské schůze, volit orgány sdružení a být do nich volen;
 • předkládat výboru návrhy, podněty a připomínky k činnosti sdružení;
 • podílet se na stanovování cílů a forem činnosti sdružení;
5. Člen má povinnost:
 • dodržovat tyto stanovy a ostatní předpisy sdružení a svou činností naplňovat cíle sdružení;
 • platit členské příspěvky;
 • dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno sdružení;

čl. V
Orgány sdružení

Orgány sdružení jsou:
 • členská schůze;
 • výbor a předseda sdružení;
 • revizor sdružení;

čl. VI
Členská schůze

1. Členská schůze je nejvyšším orgánem sdružení; schází se nejméně jednou ročně.

2. Členskou schůzi tvoří všichni členové sdružení.

3. Členská schůze je usnášenischopná za přítomnosti jakéhokoli počtu členů.

4. Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů.

5. Členská schůze:
 • schvaluje stanovy sdružení a jejich změny; 
 • rozhoduje o zániku sdružení; 
 • pro přijetí tohoto rozhodnutí je potřeba 2/3 většiny všech členů sdružení;
 • volí výbor sdružení a revizora;

čl. VII
Výbor a předseda sdružení

1. Výbor je minimálně tříčlenný. Činnost výboru sdružení řídí předseda sdružení, jeho hlas rozhoduje v případě rovnosti hlasů. V naléhavých případech je předseda sdružení oprávněn činit rozhodnutí, které jinak přísluší výboru sdružení.

2. Výbor řídí sdružení v období mezi členskými schůzemi. Výbor:
 • volí ze svých členů předsedu;
 • koordinuje činnost sdružení;
 • na nejbližší schůzi projedná věc, požádá-li o to člen sdružení;
 • rozhoduje o členství sdružení v jiných sdruženích a organizacích;
 • rozhoduje o stanovení členských příspěvků a schvaluje jejich výši;
 • rozhoduje o přijetí a vyloučení členů sdružení.

3. Předseda sdružení je statutárním orgánem sdružení. Jménem sdružení jedná předseda nebo předsedou písemně pověřený člen sdružení. Tyto osoby jednají jménem sdružení samostatně.


čl. VIII
Revizor sdružení

1. Kontroluje činnost sdružení, především jeho hospodaření a plnění rozhodnutí členské schůze.

čl. IX
Zásady hospodaření

1. Sdružení hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.

2. Zdroji majetku jsou zejména:
 • dary a příspěvky právnických a fyzických osob;
 • výnosy majetku sdružení;
 • členské příspěvky;
 • dotace a granty;
 • příjmy z hlavní a vedlejší činnosti;
 • odkazy a dědictví;

3. Příjmy sdružení slouží k zabezpečení činnosti, která je v souladu s cíli sdružení.

4. O využití finančních prostředků rozhoduje výbor sdružení.

5. Za hospodaření zodpovídá výbor sdružení.


čl. X
Řešení sporů

1. Spory vyplývající z členství nebo z činnosti sdružení řeší výbor sdružení. V případě, že ani o projednání ve výboru sdružení nedojde k dohodě, rozhoduje statutární orgán.


čl. XI
Zánik sdružení


1. Sdružení zaniká:
 • dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením na základě rozhodnutí členské schůze;
 • pravomocným rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR o jeho rozpuštění.

2. Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne členská schůze o způsobu majetkového vypořádání.

3. Dojde-li k zániku s likvidací majetku, použijí se pro majetkové vypořádání ustanovení Občanského zákoníku. Výbor může rozhodnout o naložení s případným majetkovým zůstatkem, jenž vyplyne z likvidace.

čl. XII
Závěrečná ustanovení

1. Sdružení má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi.

2. Tyto stanovy a jejich znění navrhl a odsouhlasil přípravný výbor v Starém Jičíně dne 28.6.2012.

Žádné komentáře:

Okomentovat